Terma Penggunaan Garnier Malaysia

Terma Penggunaan

TERMA PENGGUNAAN

Terima kasih kerana melayari www.garnier.com.my ("Laman Web"). Sila baca terma dan syarat ("Terma") sebelum menggunakan Laman Web ini yang dikendalikan oleh L'Oréal Malaysia Sdn. Bhd., Yang mempunyai perusahaan beralamat di No. 8, 13A & 15, Uptown 2, No 2, Jalan SS21 / 37, Damansara Uptown, 47400 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan ("L'Oréal"). Dengan menggunakan laman web ini, anda menandakan penerimaan anda terhadap Terma sebagai balasan yang L'Oréal menyediakan anda dengan akses. Dari masa ke semasa L'Oréal boleh mengubah suai Terma. Oleh itu, sila terus mengkaji Terma setiap kali mengakses atau menggunakan Laman Web ini. Penggunaan anda terhadap laman web berikut apa-apa perubahan itu merupakan persetujuan anda untuk mengikuti dan terikat dengan terma yang berubah. Jika pada bila-bila masa anda tidak ingin menerima Terma, anda tidak boleh menggunakan Laman Web ini. Dari masa ke semasa L'Oréal boleh menjalankan pertandingan dan promosi melalui laman web ini. Terma-terma dan syarat-syarat yang berasingan akan dipaparkan di mana pentadbiran berkenaan pertandingan dan promosi tersebut.

Terma Penggantungan/ 'NO RELIANCE'

Walaupun L'Oréal telah berusaha untuk memastikan ketepatan maklumat yang diakses melalui Laman Web, L'Oréal tidak menjamin atau memberi apa-apa jaminan tentang ketepatan, ketepatan masa atau kesempurnaan mana-mana maklumat atau bahan di Laman Web.

'LINK'/PAUTAN

Mungkin ada link yang akan membolehkan anda meninggalkan Laman Web ini atau yang akan membolehkan anda mengakses Laman Web ini dari laman pihak ketiga. Berkaitan laman pihak ketiga yang tidak berada di bawah kawalan L'Oréal dan L'Oréal tidak bertanggungjawab untuk kandunganmana-mana laman web berkaitan atau mana-mana pautan yang terkandung dalam apa-apa laman web yang berkaitan. Kewujudan pautan ke laman pihak ketiga yang lain tidak merupakan pengesahan oleh L'Oréal memihak kepada tapak atau produk atau perkhidmatan yang terkandung dalam mana- mana laman yang dipautkan. Setakat mana Laman Web ini mempunyai pautan ke atau boleh diakses daripada perkhidmatan dan sumber-sumber luar, kewujudan dan kandungan yang L'Oréal tidak mengawal, apa-apa aduan mengenai apa-apa perkhidmatan atau sumber atau mana-mana pautan dengannya harus diarahkan kepada tertentu perkhidmatan luar atau sumber.

HARTA INTELEK

Laman Web, termasuk (tetapi tidak terhad kepada) teks, kandungan, perisian, video, muzik, bunyi, grafik, gambar, ilustrasi, lukisan, gambar, nama, logo, tanda dagangan, tanda perkhidmatan danbahan-bahan lain ("Kandungan") dilindungi oleh hak cipta, cap dagang dan / atau hak proprietari lain. Kandungan yang termasuk kedua-dua kandungan yang dipunyai atau dikawal oleh L'Oréal dan dimiliki kandungan atau dikawal oleh pihak ketiga dan berlesen untuk L'Oréal. Semua individu artikel, laporan, dan elemen-elemen lain yang membuat sehingga Laman Web yang berkenaan kerja-kerja hak cipta. Anda bersetuju untuk mematuhi semua notis hak cipta tambahan atau sekatan yang terkandung dalam laman web.

Anda tidak boleh menggunakan mana-mana tanda dagangan atau nama dagangan L'Oréal tanpa kebenaran bertulis yang nyata terlebih dahulu L'Oréal dan anda mengakui bahawa anda tidak mempunyai hak milik dalam dan kepada mana-mana nama-nama dan tanda.

Anda bersetuju untuk memberitahu L'Oréal secara bertulis dengan segera apabila dia mengetahui sebarang akses tanpa kebenaran atau penggunaan Laman Web oleh mana-mana pihak atau mana- mana tuntutan bahawa Laman Web atau mana-mana kandungan laman web melanggar mana-manahak cipta, tanda dagangan, atau lain-lain kontrak , hak-hak undang-undang berkanun atau biasamana-mana pihak.

LESEN DAN HAK MUAT TURUN

Anda memperoleh hak atau lesen dalam atau kepada Laman Web dan / atau Kandungan selain daripada hak terhad untuk menggunakan laman web ini selaras dengan Syarat-syarat dan untuk memuat turun kepada terma yang dinyatakan dalam seksyen ini. Selain daripada yang dinyatakan dalam seksyen ini anda tidak boleh menyalin, mengeluarkan semula, ulanghimpun, menyusun

semula, menyahhimpun, kejuruteraan berbalik, mengedar, menerbitkan, mempamerkan, membuat, mengubah suai, muat naik untuk mencipta karya terbitan daripada, menghantar, atau dalam apa-apacara lain mengeksploitasi mana-mana sebahagian daripada laman web ini.

Muat turun dibenarkan oleh L'Oréal disediakan hanya bahawa:

(I) anda tidak membuat lebih daripada satu salinan bercetak turun sedemikian dan tiada salinan lagi salinan yang dicetak itu dibuat;

(Ii) anda membuat hanya peribadi, penggunaan bukan komersial turun dan / atau salinan bercetak; dan

(Iii) anda mengekalkan di muat turun dan / atau salinan bercetak semua notis hak cipta dan hendaklah terus terikat dengan terma-terma kata-kata dan notis tersebut. Selain itu, anda tidak boleh menawarkan untuk jualan atau menjual atau mengedarkan atas mana-mana medium lain (termasuk pengedaran oleh televisyen over-the-udara atau siaran radio atau pengedaran pada rangkaian komputer) Kandungan ataumana-mana bahagiannya. Anda tidak boleh membuat mana-mana bahagian laman web ini disediakan sebagai sebahagian daripada laman web yang lain, sama ada dengan rangka hyperlink di internet atau sebaliknya. Laman Web dan maklumat yang terkandung di dalamnya tidak boleh digunakan untuk membina sebuah pangkalan data dalam apa jua bentuk, dan tidak boleh laman web ini disimpan (secara keseluruhan atau mana-mana bahagian) di dalam pangkalan data untuk akses oleh anda ataumana-mana pihak ketiga atau mengedarkan apa-apa laman web pangkalan data yang mengandungi semua atau sebahagian daripada laman web ini.

'COOKIES'

Jika anda menggunakan laman web kami, kami mungkin mengumpul alamat IP anda dan jenis pelayar anda untuk pentadbiran sistem dan / atau tujuan statistik tetapi tanpa memungut apa-apa maklumat individu lain. A 'cookie' boleh diletakkan pada peranti anda untuk membolehkan anda untuk menggunakan laman web ini.

A 'cookie' adalah sebahagian kecil daripada data yang boleh dimuat turun dan disimpan oleh peranti anda apabila anda mengakses Laman Web atau kemudahan dalam talian yang berkaitan. Cookies membenarkan L'Oreal untuk mengenali peranti anda semasa anda melawat laman web kami atau kemudahan dalam talian yang berkaitan sebagai pengguna sebelum ini tetapi ini tidak membolehkan kita untuk memungut apa-apa maklumat peribadi daripada peranti anda.

Kami terutama akan menggunakan cookies untuk mengesan aktiviti di laman web kami dan untuk mengenali anda apabila anda melawat laman web kami dan untuk memaparkan kandungan yang mungkin sesuai dengan minat anda.

Pelayar web biasanya ditetapkan untuk menerima cookies tetapi anda boleh dengan mudah boleh mengubah keadaan ini dengan mengubah suai tetapan pelayar anda dan / atau peranti anda sendiri apabila melihat kandungan di internet. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa anda perlu memilih untuk melumpuhkan kuki, anda mungkin tidak dapat menggunakan sebahagian daripada laman web kami dan ini boleh menjejaskan keseronokan dan penggunaan Laman Web kami atau kemudahan dalam talian anda.

'COOKIES' PIHAK KETIGA

a)ikon rangkaian sosial. Di laman web kami, kami boleh menggunakan ikon rangkaian sosial dankadang-kadang membenamkan kandungan video dari laman web seperti YouTube. Akibatnya apabila anda melawat halaman dengan kandungan tertanam dari contohnya YouTube atau klik pada ikon rangkaian sosial, ia akan membawa anda ke pautan ke laman sosial yang akan hadir anda dengan cookies daripada laman itu. Kami tidak mengawal penyebaran kuki ini dan anda perlu menyemak dengan laman web pihak ketiga yang berkenaan untuk maklumat lanjut.

b)Flash Cookies. L'Oréal menggunakan fail Flash untuk menyampaikan sebahagian daripada kandungan, yang sedemikian itu Player Video, di seluruh tapak. Untuk meningkatkan pengalaman pengguna, objek dikongsi tempatan - atau Flash Cookies kerana mereka dikenali - digunakan untuk menyediakan ciri-ciri seperti auto-resume dan untuk menyimpan pilihan anda. Flash Cookies disimpan di dalam terminal anda banyak dengan cara yang sama seperti cookies, bagaimanapun ia tidak mungkin untuk menguruskannya di peringkat pelayar dalam cara yang sama.

Bagaimana untuk melumpuhkan Flash Cookies: Laman web Adobe menyediakan maklumat yang

komprehensif tentang bagaimana untuk memadam atau melumpuhkan kuki Flash, lihat www.adobe.com/products/flashplayer/security untuk maklumat lanjut. Menyekat penggunaan Flash Cookies boleh menjejaskan keseronokan anda daripada laman web ini.

JAMINAN

Laman Web dan Kandungan yang disediakan "sebagaimana adanya" tidak termasuk apa-apa jaminan dalam apa jua bentuk, sama ada nyata atau tersirat, yang sepenuhnya setakat yang dibenarkan menurutundang-undang yang terpakai termasuk (tetapi tidak terhad kepada) pengecualian jaminan hak milik, kebolehdagangan, kualiti yang memuaskan , kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran hak pihak proprietari atau ketiga. L'Oréal lagi menerima sebarang tanggungjawab atau liabiliti untuk fungsi yang terkandung di laman web ini dan tidak memberi jaminan bahawa laman web yang akan beroperasi kecacatan tanpa gangguan atau bebas daripada kesilapan atau akan dibetulkan.

L'Oréal tidak menjamin bahawa laman web ini adalah serasi dengan peralatan komputer anda atau Laman Web atau pelayan adalah bebas daripada kesilapan atau virus, cecacing atau "kuda Trojan" dan L'Oréal tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kerosakan yang anda mungkin alami sebagai hasil daripada ciri yang merosakkan itu.

L'Oréal tidak akan bertanggungjawab terhadap Kandungan yang disediakan oleh pihak ketiga. L'Oréal juga tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan atau ketersediaan berterusan talian telefon dan peralatan yang anda gunakan untuk mengakses laman web ini.

HAD LIABILITI

Anda mengakui bahawa penggunaan Laman Web, termasuk Kandungan adalah atas risiko anda sendiri. Jika anda tidak berpuas hati dengan laman web ini, Terma atau mana-mana atau Kandungan remedi tunggal anda adalah untuk menghentikan penggunaan Laman Web.

Dalam apa keadaan akan L'Oréal, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga bagi apa-apa ganti rugi langsung, tidak langsung, berbangkit atau bersampingan, keuntungan teladan atau hilang, atau apa-apa kerosakan lain dalam apa jua bentuk sama ada berdasarkan jaminan, kontrak, tort (termasuk kecuaian) atau sebaliknya, walaupun L'Oréal telah dinasihatkan kemungkinan itu, yang timbul daripada penggunaan laman web ini.

PERUBAHAN KE LAMAN WEB

Anda menerima bahawa L'Oréal mempunyai hak untuk mengubah kandungan atau spesifikasi teknikalmana-mana aspek Laman Web pada bila-bila masa mengikut budi bicara L'Oréal ini. Anda selanjutnya menerima bahawa perubahan itu boleh menyebabkan anda tidak dapat mengakses laman web ini.

INDEMNITI

Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan, dan membebaskan setiap L'Oréal, pekerja, wakil dan ejen, daripada dan terhadap apa-apa tuntutan, tindakan, tuntutan atau prosiding lain diambil terhadap mana-mana L'Oréal, pekerja, wakil atau ejen, oleh pihak ketiga, setakat yang tuntutan itu, guaman, tindakan atau prosiding lain yang dibawa terhadap L'Oréal, pekerjanya, wakil- wakil, pembekal, atau ejen adalah berdasarkan pada atau timbul berkaitan dengan:

(I) penggunaan Laman Web;

(Ii) apa-apa pelanggaran oleh anda Terma;

(Iii) tuntutan sebarang penggunaan Laman Web ini oleh anda

(A) melanggar mana-mana hak harta intelek mana-mana pihak ketiga, atau apa-apa hak personaliti atau publisiti, atau

(B) adalah fitnah atau fitnah, atau sebaliknya menyebabkan kecederaan atau kerosakan kepadamana-mana pihak ketiga;

(Iv) apa-apa pemotongan, penambahan, sisipan, atau apa-apa perubahan kepada, atau apa-apapenggunaan yang tidak dibenarkan, Laman Web ini oleh anda; atau

(V) apa-apa salah nyataan atau pelanggaran perwakilan atau jaminan yang dibuat oleh anda yang terkandung di sini.

Sebutan dalam seksyen ini Terma dengan penggunaan Laman Web ini hendaklah disifatkan sebagai termasuk apa-apa kegunaan pihak ketiga seperti mana pihak ketiga mengakses Laman Web ini menggunakan komputer anda. Anda bersetuju untuk membayar L'Oréal, pekerja, wakil dan ejenmana-mana dan semua kos, ganti rugi, dan perbelanjaan (termasuk yuran guaman yang munasabah) yang dianugerahkan terhadap mana-mana daripada mereka atau sebaliknya yang dilakukan olehmana-mana daripada mereka berkaitan dengan atau yang timbul dari seseorang tuntutan pihak ketiga, guaman, tindakan atau prosiding yang berkaitan dengan apa-apa tuntutan pihak ketiga tersebut.

PRIVASI

Sila rujuk kepada Notis Perlindungan Data Peribadi dan Dasar Privasi kami.

PENGHANTARAN DAN MAKLUM BALAS MAKLUMAT

Apa-apa maklumat yang anda hantar melalui laman web ini adalah tertakluk kepada dasar privasi L'Oréal dan tetap harta L'Oréal ini. Anda adalah dilarang daripada menghantar kepada atau daripada Laman Web ini apa-apa bahan menyalahi undang-undang, mengancam, memfitnah, memfitnah, lucah, radang atau lucah atau bahan lain yang boleh membawa kepada apa-apa liabiliti sivil atau jenayah di bawah undang-undang.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN TEMPATAN

L'Oréal tidak mewakili sama ada Laman Web atau Kandungan adalah sesuai untuk digunakan atau dibenarkan oleh undang-undang tempatan di semua bidang kuasa. Mereka yang mengakses laman web ini berbuat demikian atas inisiatif sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang atauperaturan-peraturan tempatan yang berkenaan; nasihat undang-undang harus dicari dalam kes- kes keraguan.

Pemutusan DAN PENEPIAN

Jika mana-mana peruntukan Perjanjian ini didapati tidak sah oleh mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa, ketidaksahan peruntukan sedemikian tidak akan menjejaskan kesahan peruntukan lain dalam Perjanjian ini, yang hendaklah terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya. Tiada pengecualian mana-mana terma Perjanjian ini akan dianggap sebagai penepian berterusanapa-apa tempoh atau apa-apa tempoh lain.

UNDANG-UNDANG DAN BIDANG KUASA

Syarat ini ditadbir oleh undang-undang Malaysia dan pihak-pihak tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.